گواهینامه مستمر

 

 

 

  گواهی می شود دانش آموز

را در مورخه  با کسب نمره 

با موفقیت به پایان رسانیده است.

این گواهینامه جهت ثبت در پروفایل آموزشی خانم در وب سایت مدرسه وحدت صادر گردیده است.